top of page

Driftsplanlægning

Traditionel driftsplanlægning

Faurholt Skov & Natur tilbyder udarbejdelse af en traditionelle driftsplaner, der som udgangspunkt består af:

  • Målsætning og beskrivelse

  • Kort og bevoksningsliste

  • Arealsammendrag

  • Vedmassesammendrag

  • Tilvækst- og hugstberegning

Målsætning og beskrivelse

Skovejer fastlægger evt. i samarbejde med driftsplanlægger det langsigtet mål for skoven. Målet gøres operationelt og målbart gennem vurderinger af konkrete tal for skovdriften.

Dernæst beskrives grundlaget for driftsplanens tilblivelse, dvs. hvordan kortet er udarbejdet og arealregistreringen er gennemført. Det anbefales absolut, at driftsplanlægningen foretages på baggrund af et nyrevideret kort og bevoksningsliste. Ellers bliver alle beregninger og sammendrag baseret på størrelsen af det givne ikke opdaterede areal.
 

Kort og Bevoksningsliste

Bevoksningslisten indeholder oplysninger om de enkelte bevoksningers data, som er indsamlet ved bevoksningsregistreringen. Det kan være oplysninger som træart, højde, diameter, vedmasse m.m.
 

Arealsammendraget

Arealsammendraget dannes ud fra bevoksningslisten og viser skovens areal fordelt på driftsklasser og aldersklasser.
 

Vedmassesammendraget

Vedmassesammendraget dannes ud fra bevoksningslisten og viser skovens vedmasse fordelt på driftsklasser og aldersklasser. Den stående vedmasse bør være bestemt rimeligt nøjagtigt, da denne ligger til grund for fremskrivning af vedmasser og beregning af skovdriftsplanens aktiviteter så som hugstudtag. Bevoksningsregistreringen kan derfor suppleres med en taksation. 
 

Tilvækst- og hugstberegningen

Tilvækst og hugst beregnes for kommende 10 til 20-årige periode. Tilvæksten beregnes på grundlag af de tilvækstoversigter, der er repræsentative for skovens tilvækstpotentiale/-vilkår ud fra de enkelte bevoksningers træart, alder og bonitet.
Udhugning beregnes ud fra en standardiseret udhugningsplan.

Hovedskovningerne kan beregnes ud fra generelt definerede omdriftsaldre eller en lokaliseret foryngelsesplan og fastlægges i samarbejde med skovdistriktet. Den lokaliserede foryngelsesplan indeholder oplysninger om hvilke bevoksninger, der skal forynges i perioden samt hvilken træart, der skal forynges med.

Vedmassen specificeres primo og ultimo for perioden, og eventuelle vedmasseudviklinger beskrives.

Grøn Driftsplan med tilskud

Har du et tilsagn om tilskud til udarbejdelse af en ny grøn driftsplan for din skov, eller tilsagn om tilskud til revision af en eksisterende, som du selv har søgt eller andre har søgt for dig, så kan jeg udføre opgaven for dig. 

Gennem ca. 10 år har jeg udarbejdet Grønne Driftsplaner på mere end 50 ejendomme med sammenlagt flere tusinde hektarer skov.  

Faurholt Skov & Natur er godkendt af Miljøstyrelsen til udarbejdelse af tilskudsberettigede grønne driftsplaner.

Læs mere om tilskudsordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside; www.mst.dk

Grøn driftsplan
bottom of page