© 2018  www.faurholtskov.dk - Stefan Petersen

Tilskud til skovrejsning

Få tilskud til skovrejsning

Private, som ønsker at plante skov på landbrugsjord, kan få tilskud til skovrejsning fra det offentlige. 


Du kan få tilskud til skovrejsning hvis:

 • arealet er over 2 ha 

 • området på nuværende tidspunkt er landbrugsjord 

​Tilskuddet udgør:

 • 32.000 kr./ha til etablering af skovrejsningen

 • 15 kr./løbende m vildthegn, som sættes op omkring skovrejsning.

Men desværre så enkelt kan det ikke gøres. Der kan være en række offentlige udpegninger, som umiddelbart ligger i vejen for tilskud til skovrejsning på din ejendom. Det kan f.eks. være §3-beskyttet natur, div. landskabelige beskyttelseszoner osv., så det letteste for dig, er at kontakte mig, så laver jeg hurtigt en screening af din ejendom, for at klarlægge eventualiteter.  Kontakt mig  

 

Hele tilskuddet udbetales lige efter plantningen, så du kan få dækket en stor del af dine udgifter med det samme.

I 2019 bliver der åbnet for ansøgninger den 1. juli og sidste frist for ansøgning er den 31. august. 

Jeg hjælper dig med alt papirarbejdet der er forbundet med ansøgning om tilskud til skovrejsning.

 

Læs mere om tilskudsansøgning her

Grundbetaling/hektar-støtten bevares på skovrejsningen

I den eksisterende ordning for tilskud til skovrejsning er det også muligt at bevare grundbetalingen dvs. hektar-støtten fra EU, og så endda på ubestemt tid.

Tidligere skulle man have ejendommen placeret i et kommunalt udpeget skovrejsningsområde. Det er ikke længere et krav for at kunne få tilskud til skovrejsning. Nu er der i stedet fokus på områder, hvor der er sat mål for kvælstofreduktionen.

Jeg ved, hvor de områder ligger, og hvad der skal til, for at en skovrejsning kan støttes her

At plante skov er godt for fjorde og indre farvande. Det er drivkraften bag den nye skovrejsningsordning. Tilmed er det at plante skov også godt for rigtig mange andre ting - naturoplevelser, mangfoldigheden i naturen, jagten og produktionen - så der er mange grunde til at interessere sig for skovrejsning.

Tilskudsordningen har fokus på de områder, der i vandområdeplanerne har fastsatte mål for kvælstofreduktion. 

Målsætningen for skovrejsningsordningen er, at reducere udledning af kvælstof til fjorde og indre danske farvande. Tilskudssatserne og prioriteringen af ansøgningerne afhænger af, hvilket vandopland din ejendommen er beliggende i.

På kortet kan du se hvilke områder, der kan opnå det højeste tilskud til skovrejsning.

Delvandoplande

Tilskuddet gives til rejsning af fritliggende skove helt ned til 2 hektar. Tilskuddet gives til 4.000 planter, når der er tale om løvtræsbevoksninger og –skovbryn og 2.800 planter i nåletræsbevoksninger. Ved såning udbetales tilskuddet, når der i anden vækstsæson kan konstateres at tilstrækkeligt mange planter er sprunget ud - nemlig 2.800. 

 

Har du landbrugsjord i et delvandopland med indsatsbehov for kvælstof - mørkegrønne områder?

Så har du i 2019 mulighed for at søge tilskud til skovrejsning således:

 • 32.000 kr./ha for plantning af løvskov og -bryn

 • 12.000 kr./ha for såning af løvskov og –skovbryn

 • 15 kr./m til opsætning af vildthegn

 • Grundbetaling fra EU (ca. 1.900 kr./ha/år) uden tidsbegrænsning. 

 • Der må ikke anvendes pesticider på arealerne elle dybdepløjes forud for anlæg.

 

Har du landbrugsjord uden for delvandopland med indsatsbehov for kvælstof - lysegrønne områder?

Så har du mulighed for at søge tilskud til din skovrejsning:

 • 24.000 kr./ha for plantning af løvskov og -skovbryn

 • 12.000 kr./ha for plantning af nåleskov

 • 9.000 kr./ha for såning af løvskov og -skovbryn

 • 15 kr./m til opsætning af vildthegn

 • Grundbetaling fra EU (ca. 1.900 kr./ha/år) i 5 år efter tilplantning.

 • Der må ikke anvendes pesticider på arealerne elle dybdepløjes forud for anlæg.

Men da tilskudsansøgninger på projekter i områder, som ligger uden for delvandoplande bliver prioriteret nederst, har det de seneste år betydet, at der ikke gives tilsagn om tilskud. Altså i praksis betyder det, at du ikke kan få tilskud til skovrejsning her. 

Er du interesseret i at få mere at vide om dine muligheder for skovrejsning med tilskud, så kontakt mig – jeg hjælper dig trygt videre i processen